08.07.2017 - Groundspotting 

Ravensburg, EBRA Stadion im Wiesental